Nove tehnologije u obrazovanju i Concord Language School III deo


Podrška profesionalnom  razvoju nastavnika primenom elektronskog portfolija 

Milica Grahovac
Izlaganje o teorijskom i praktičnom objašnjenju u vezi sa elektronskim portfolijem nastavnika koji predstavlja digitalnu arhivu podataka i doprinosi permanentnom obrazovanju nastavnika. Milica Grahovac daje odgovore na pitanje zašto je e-portfolio koristan i kaže da ga nastavnici mogu iskoristiti za ličnu promociju, prilikom konkurisanja za posao, za napredovanje u karijeri i prilikom spoljašnje evaluacije. E-portfolio je skup dokumenata i radova koji opisuju proces napredovanja nastavnika. Može se čuvati i objaviti na internet mreži i učiniti javnim. Izgled e-portfolia zavisi od aplikacija koje koristite i veb-alata.  

Panel diskusija: Integracija e-portfolija 

Marija Krneta, Tatjana Glišić, Jelena Najdanović Tomić


Da bi profesionalni razvoj nastavnika bio trajni proces, on mora da se odvija u školi, ali i van nje kroz različite vidove planiranog prenošenja znanja. Neophodno je da postoji obrazovni sistem koji podržava ali i omogućava profesionalni razvoj, inicijativa samog nastavnika, timski rad prilikom planiranja, implementacije i analize nastavnog procesa, saradnja sa roditeljima, stalna evaluacija rada kao i napredovanje u profesiji. Učestvujući u različitim aktivnostima kao što su seminari, konferencije, radionice, ogledni časovi i popunjavajući svoj profesionalni portfolio, nastavnici stiču uslove za dobijanje viših zvanja a samim tim i bivaju još više motivisani da podižu kvalitet nastave.

IKT u usvajanju engleskog jezika u mlađem dobu 

Miroslava Ristić, Tamara Stojić
Ova prezentacija je predstavila konkretne primere digitalnih igara, aplikacija i veb alata koji su dostupni i jednostavni za upotrebu učenja stranog jezika u vrtiću. Razumevanje putem slušanja ima ključnu ulogu u učenju stranog jezika a naročito kod dece. Digitalne priče predstavljaju efikasan nastavni materijal  jer su vizuelne i interaktivne. Kao primer digitalnih priča navedene su:  My  very  hungry  caterpillar http://storytoys.com/apps/my-very-hungry-caterpillar/  i The North Wind and The Sun. Takođe je dat primer digitalne igre koja pospešuje čitanje https://www.gamestolearnenglish.com/big-describer/
Pošto je muzika sastavni deo usvajanja jezika kod dece,  navedene su pesme koje imaju animaciju koja deci omogućava da brže usvajaju i pamte nove reči.
Digitalni filmovi se takođe mogu koristiti u usvajanju engleskog u mlađem dobu a jedan od alata za pravljenje filmova je Windows Movie Maker.

Obrnuli smo učionicu i ispravili znanje 

Dragana Simić
Predstavljen je nov metod učenja – obrnuta učionica kao način da se učenici podstaknu na učenje i da se smisleno uključe u nastavni proces.  Učenici se pripremaju kod kuće za novu lekciju, na osnovu materijala koji im se obezbedi u vidu video snimka  koji je postavljen na internet (mejl ili sajt školea u školu dolaze sa pitanjima i sa predznanjem. U modelu obrnute učionice učenici  rade pod vođstvom nastavnika, dok samostalno pristupaju nastavnim materijalima za rad. Ovakav način učenja pruža učenicima mogućnost da se zaustave na određenoj jedinici  i da je ponovo pogledaju shodno svom vremenu što im daje mogućnost da sami određuju svoj tempo i dinamiku rada. . Na ovaj način učenici dobijaju vise vremena da u učionici dobiju objašnjenja, razmene mišljenja i obnove gradivo. Takođe je spomenut Windows Movie Maker kao jedan od alata za pravljenje video materijala.

Jesu li naši učitelji digitalno kompetentni? 

Davor Kolarić, Bosiljka Jelača, Violeta Nikolić


IKT se sve više koristi u školama koje su različito opremljene tehnologijom. Nastavni kadar jedne hrvatske škole se obučio i savladao osnove IKT-a, a potom su to znanje primenili i još uvek primenjuju i stvaraju odgovorne korisnike. Škola je prva primenila I-pad u nastavi i time podigla digitalnu kompetenciju nastavnika. Predstavljeni su rezultati rada kroz istraživanje koje je sprovedeno u školi. Digitalna kompetencija nastavnog kadra je dovela do boljeg akademskog uspeha učenika ali i do poboljšanja njihovih socijalnih kompetencija i šansi za zapošljavanje u neposrednoj ili daljoj budućnosti. 

Ljiljana Mitrović, prof.engleskog 

Популарни постови са овог блога

Four simple and fun hacks for improving your Serbian in Belgrade

Upotreba ludičkih aktivnosti u nastavi stranih jezika

Da nas učenje stranih jezika čini pametnijim već je poznato. Procitajte u nastavku koje to sve kompetencije usavršavamo i unapređujemo dok učimo novi jezik i kako to doprinosi našem opštem napretku.